מועדון יותר
אוצר החייל הבנק הבינלאומי

מתגייסים ?

אוצר החייל מצדיע לכם יותר !

אתם מוזמנים ליהנות מחשבון לחיילים עם תנאים מעולים!

חיילים, חיילות ובני/בנות שירות לאומי, אוצר החייל הבנק הבינלאומי מזמין אתכם לפתוח עכשיו חשבון חדש וליהנות מהטבות שמתאימות בדיוק לכם וחוסכות לכם כסף מהרגע הראשון.

הטבות בעמלות עו"ש (מט"י) מרכזיות (1)

  • פטור מתשלום עמלות פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר
    (לרבות עמלת מינימום חודשית) (2)
  • פטור מעמלת הקצאת אשראי
  • פנקס שיקים אחד (רגיל) חינם בשנה קלנדרית (3)

הטבות באשראי ובכרטיסי אשראי

  • מסגרת משיכת יתר של עד 2,500 ש"ח בריבית שנתית של פריים בלבד.
  • פטור מדמי כרטיס "מועדון יותר" בכפוף לתנאי המועדון בכרטיסים הבאים: ויזה כאל- מקומי, בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי. ישראכרט – מקומי

וזה עוד לא הכל!
אוצר החייל הבנק הבינלאומי מעניק לכם את הטבות העו"ש גם הרבה אחרי השחרור* בחשבון "התחלה טובה" עד גיל 28!

על מנת ליהנות מהטבות מועדון ״התחלה טובה״, יש להצטרף למועדון עד גיל 25 . הטבות המועדון יינתנו עד גיל 28.

 

לפרטים נוספים ליחצו ועברו לאתר הבנק 

 

הערות משפטיות:
(1)ההטבות בעמלות אלו ניתנות בחשבון עו"ש "חייל" במטבע ישראלי בלבד. (2)מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. (3)בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות אוצר החייל אונליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה. 

חשבון חייל – חשבון עו"ש ליחידים פרטי (לא עסקי)  המתנהל ע"י לקוח שהציג לבנק אישור מתאים לפיו הינו חייל בשירות חובה או משרת בשירות לאומי ובלבד שמופקדת לחשבון באופן שוטף משכורת חודשית מצה"ל, ממוסדות השירות הלאומי או מגוף אחר שאושר ע"י הבנק. סיווג חשבון חייל כאמור יהיה בתוקף למשך כל תקופת השירות הצבאי הסדיר/השירות הלאומי.

כללי – הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח. אין כפל הטבות. חשבון המסווג כ"חשבון חייל" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/ מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט (וזאת כאמור ללא כפל הטבות). הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.bankotsar.co.il, וכן להסדרים הנהוגים בבנק.

הטבות בעמלות – ההטבה בעמלות לא תחול על עמלת מינימום/ מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה).
כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת "(התעריפון)".

אשראי וכרטיסי אשראי – אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. ההטבות בכרטיסי אשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינן באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי. אי עמידה בפירעון החיובים בכרטיס האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק www.bankotsar.co.il .

אוצר ישיר מוקד טלפוני מאויש  3390 *