מדיניות האתר

מדיניות האתר

כללי:

 • אתר www.yoter.co.il הינו אתר הבית של מועדון "יותר" של חברת א.ש.ל.ח. (2000) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ ("החברה").
 • באתר מופיע מידע הנוגע לפעילות החברה ומוצעים בו למכירה מוצרים ושירותים לרכישה מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים. המוצרים והשירותים המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים- ספקים ובתי עסק, לרבות לגבי סוגי המוצרים והשירותים המוצעים, הכמות המוצעת למכירה באתר מכל מוצר/שירות וכיו"ב. מועדון "יותר" מאשר גישה אל השירותים והמוצרים המוצעים באתר שבשליטתו ואל האתר עצמו, בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים להסכם הרשאה זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר בעת ביצוע פעולה בו. הודעה על שינוי, כאמור, תפורסם באתר. פרסום שינוי, כאמור, יכלול, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון, פרק זמן סביר אשר יאפשר למשתמש סביר לסרב לקבל את השינוי. סירוב לקבל את השינוי כמוהו כביטול הסכם זה בוטל הסכם זה, לפי סעיף זה או בכל מקרה אחר, לא תהיה מורשה לגשת אל האתר ו/או לעשות כל שימוש בו.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • גלישה באתר או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

  הזכות לבצע פעולה באתר
 • זכאי לבצע פעולה באתר רק מי שהינו עמית מועדון "יותר" ושהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר הונפק בישראל והנושא את שמו וסימלו של המועדון.
 • תנאי מקדמי להשתתפות ולביצוע פעולות ועסקאות באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבצע הפעולה באתר, לעסקת הרכישה לגביה התחייב.
 • המוצרים והשירותים המוצעים באתר
 • באתר מידע וכן מוצרים ושירותים המוצעים למכירה לעמיתי המועדון מטעמם של ספקים, בתי עסק, חברות שונות, יצרנים, יבואנים ומשווקים( "הספקים").
 • בצמוד למוצרים ולשירותים המוצעים למכירה באתר יופיעו, ככל שניתן, פרטי המוצר/השירות, לרבות תיאורם, עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי הספק/בית העסק מציע המוצר/השירות עמו מתבצעת העסקה לרכישת המוצר/השירות.
 • במקרים בהם קיים תקנון נוסף למוצר/ שירות שונים, יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע, בכל מקרה של סתירה בין האמור בו לבין האמור בתקנון זה.
 • מובהר בזאת, כי המוצרים המוצעים באתר, האחריות להם, לאספקה, לביצוע, לאיכות לטיב ולעמידות – חלה על הספקים. החברה, המועדון או מי מטעמם לא יהיו אחראים להם.
 • לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים/השירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
 • המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם עפ"י מלאי המוצרים הקיים.
 • ביצוע פעולות באתר
 • זכאי לבצע פעולה באתר רק מי שהינו עמית מועדון "יותר" ושהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר הונפק בישראל והנושא את שמו וסימלו של המועדון.
 • תנאי מקדמי להשתתפות ולביצוע פעולות ועסקאות באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב מבצע הפעולה באתר, לעסקת הרכישה לגביה התחייב.
 • המוצרים והשירותים המוצעים באתר
 • באתר מידע וכן מוצרים ושירותים המוצעים למכירה לעמיתי המועדון מטעמם של ספקים, בתי עסק, חברות שונות, יצרנים, יבואנים ומשווקים (- להלן: "הספקים").
 • בצמוד למוצרים ולשירותים המוצעים למכירה באתר יופיעו, ככל שניתן, פרטי המוצר/השירות, לרבות תיאורם, עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי הספק/בית העסק מציע המוצר/השירות עמו מתבצעת העיסקה לרכישת המוצר/השירות.
 • במקרים בהם קיים תקנון נוסף למוצר/ שירות שונים, יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע, בכל מקרה של סתירה בין האמור בו לבין האמור בתקנון זה.
 • מובהר בזאת, כי המוצרים המוצעים באתר, האחריות להם, לאספקה, לביצוע, לאיכות לטיב ולעמידות – חלה על הספקים. החברה ו/או המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים להם. כל מבצע פעולה באתר מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי הוא מסכים לו.
 • לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים/השירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
 • המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם עפ"י מלאי המוצרים הקיים.
 • ביצוע פעולות באתר
 • מבצע פעולה באתר יכול להציע הצעת רכישה למספר מוגבל או בלתי מוגבל של מוצרים ושירותים בכפוף למפורט באתר ולכמות המוצעת מן השירות/המוצר.
 • המערכת רושמת מספר סידורי נפרד לכל הצעת רכישה.
 • במהלך הגישה אל האתר ו/או השימוש בו נדרש מבצע הפעולה למסור למערכת אינפורמציה מזהה ופרטים שונים לרבות – מספר ת.ז., שם, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת, כתובת תא דואר אלקטרוני, תחומי התעניינות ונתונים נוספים. בעת ביצוע התקשרות לרכישת שירותים ומוצרים ו/או בעת הגישה לאתר המאפשר ביצוע התקשרות, כאמור, נדרש מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו.
 • פרטי הפעולה באתר ופרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, למחשב עיבוד הנתונים של מועדון "יותר". רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המועדון, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהווה ראיה לאמור בהן.
 • מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה, למועדון "יותר", למי מטעמם או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.
 • לאחר הגשת הצעת רכישה באתר, יינתן אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי לפיו פרטי ההצעה שהוגשה נקלטו במערכת, ואין המשמעות כי ההצעה נתקבלה ואושרה.
 • עם הגשת הצעת רכישה ראשונה באמצעות האתר יקליד מבצע הפעולה סיסמא ושם משתמש והפרטים שנמסרו על ידו באתר יישמרו. בכל הצעת רכישה נוספת שתוגש בעתיד באמצעות שם המשתמש האמור בצירוף הסיסמא, יתבקש מבצע הפעולה לאשר פרטי כרטיס האשראי לחיוב, ופרטיו האישיים שנשמרו – כולם או חלקם – לרבות כתובת למשלוח המוצר/השירות שהוזמן וכיו"ב.
 • כל העברת סיסמא ו/או שם משתמש ע"י מבצע הפעולה לאחר, אם תתבצע, הינה באחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה. החברה ו/או המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או חיוב שייגרמו למבצע הפעולה כתוצאה מהעברה כאמור. מובהר בזאת, כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום כל סכום כספי, לפי הזמנה שבוצעה באתר תוך שימוש בשם המשתמש שלו ובסיסמא שלו.
 • חיוב מבצע פעולה בגין עלות המוצר/השירות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי, בהתאם לתנאי התשלום והרכישה המפורטים ליד כל מוצר/שירות המוצעים באתר, ישירות לידי הספק/ בית העסק.
 • המוצרים/השירותים שבאתר יסופקו למבצע הפעולה באחריות הספקים, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו באתר, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.
 • ביטול פעולות באתר
 • המבצע באתר פעולה זכאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ"א- 1981. דמי ביטול הצעת הרכישה – אם קיימים, יפורטו לגבי כל מוצר/שירות באתר במידה ולא נקובים דמי הביטול בגין המוצר/השירות יעמדו אלה על השיעור הקבוע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ"א- 1981.
 • במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה – תתבקש להחזיר את הנכס לחברה המציעה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה המציעה במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לה על כך.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל כל הצעה שהוגשה/ עסקה באתר – אם נגמר מלאי המוצרים/השירותים לגביה, אם נמצא כי המזמין איננו עמית המועדון כמפורט בסעיף ‏5 לעיל ו/או בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ו/או מכל סיבה אחרת.
 • המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימושך הפרטי והאישי ולא למטרות סיטונאות. החברה רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הנך עלול לסחור בהם, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש. החברה שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך בנסיבות אלו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
  ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והחברות המציעות.
  ג. אם עשית שימוש בשירותי "יותר" לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
  ה. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות "יותר".
  ו. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • טעויות בפרטים
 • במקרים של טעויות בהקלדת פרטי הצעת הרכישה ו/או המציע, בתיאור המוצר/השירות, ו/או בהדפסת המחיר, תנאי התשלום, תמונת המוצר או אחר או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה, שמורה לחברה ו/או למועדון הזכות לבטל הרכישה; החברה ו/או המועדון ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות בהקלדת פרטי ההצעות כאמור. כן לא ישאו החברה ו/או המועדון, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטי ההצעה או פרטי המציע לא נקלטו במערכת – כולם או חלקם ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטל.
 • עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר/שירות ו/או תיאורו באתר לבין המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי ובספרי החברה – יקבע התיאור/המחיר המופיע במשרדי ובספרי החברה. מבצע הפעולה יהיה זכאי, במקרה כאמור, לקבלת מלוא התמורה ששולמה על ידו עבור המוצר/השירות.
 • אחריות למידע
 • השירות באתר "יותר" ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 • ככלל, המוצרים/השירותים שבאתר מוצעים ע"י הספקים, המפורטים ליד כל מוצר/שירות. המידע לגבי אותם מוצרים/שירותים נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים המופיעים באתר התחייבו כלפי החברה והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. מובהר ומפורש בזאת כי החברה ו/או המועדון אינם ערבים לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.
 • החברה ו/או המועדון אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, בפרט או בכלל, במפורש או אחרת, לגבי:
  א. המידע והחומר המצוי באתר והנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/חברות מארגנות;
  ב. כל מוצר או שירות אשר הגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
  ג. כל נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר ו/או הקישורים האלקטרוניים ממנו;
  ד. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או הגישה אל האתר
 • כל עסקה ו/או קשר לרכישת מוצר או שירות או להזמנת מוצר או שירות במסגרת האתר נעשית בין הרוכש או המזמין לבין מציע המוצר או השירות. השירותים/המוצרים באתר מוצעים ע"י הספקים; החברה אינה צד להתקשרות בין מבצע הפעולה לבין מציע המוצר או השירות, ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת הרוכש ו/או המזמין ו/או הספק מציע השירותים או המוצרים בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם במסגרת העסקה כאמור.
 • האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי החברה לאותם מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.
 • כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של מבצע הפעולה ובאחריותו הבלעדית.
 • לחברה היכולת לפקח על השימוש באתר והיא רשאית לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין. לעמית שיירשם לאתר, יצטרף למועדון הוירטואלי ו/או יבצע הזמנה באמצעות האתר יישלח מעת לעת דוא"ל בדבר עדכונים בפעילות החברה, והצעות ומבצעים נוספים. עמית שאיננו מעוניין במשלוח הדוא"ל ו/או המסרונים יודיע על כך בדואר אלקטרוני לכתובת ה- תמיכה הטכנית.
 • תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של החברה. החברה אינה מתחייבת על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.
 • כל הנתונים שימסור משתתף באתר לחברה ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי החברה, ויהוו נכס של החברה. ביקשה החברה לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. החברה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תשא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיימסר לה ו/או באמצעות האתר לצרכים סטטיסטיים.
 • החברה עשויה להעביר המידע שיימסר לה ו/או באמצעות האתר – כולו או חלק ממנו – על מנת לאפשר השלמת ביצוע העסקה ורכישת השירותים ו/או המוצרים באתר, לרבות לספקים, לחברות כרטיסי האשראי וכיו"ב.
 • החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
 • בעלות, שמירת זכויות וקניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני ב"יותר", לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר "יותר", בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב"יותר", בבסיס הנתונים ב"יותר", ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ב "יותר" בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב "יותר" לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 • אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 • ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
 • פרטים נוספים
 • באם מחמת כוח עליון נבצר מבעלי האתר או מפעיליו לנהל רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר באופן תקין, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל התקשרויות עם מבצעי הפעולות. כוח עליון – לרבות אירועים שאינם בשליטת החברה שימנעו/ יעכבו קיום הפעולות ו/או אספקת המוצרים/השירותים שבאתר, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.
 • החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים מצידה על פי הסכם זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא תהיה מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.
 • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ינתן כסדרו בלא הפסקות, קילקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע.
 • תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.

  הנהלת המועדון שומרת לעצמה הזכות שלא לאשר הצעה ו/או לגרום לביטול עיסקה אם אזל המלאי אצל הספק ו/או בהעדר זכאות למזמין.