תקנון האתר

תקנון האתר

1. כללי
1.1. אתר www.yoter.co.il והיישומון התואם הוקמו והם מנוהלים על ידי חברת א.ש.ל.ח. (2000) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ (חל"צ) ("האתר", "האפליקציה" ו"החברה" בהתאמה; כל התייחסות לאתר בתקנון זה תחול גם על האפליקציה אלא אם נאמר אחרת). החברה מפעילה את "מועדון יותר", מועדון צרכנות לחיילים בשירות חובה, המעניק הטבות והנחות לרווחתם של חיילי צה"ל בשירות חובה, מלש"בים ומשפחותיהם ואוכלוסיות רלוונטיות אחרות ("המועדון" ו"עמיתי המועדון" בהתאמה).
1.2. הגדרות – האתר וכל שירות דיגיטלי אחר של החברה, לרבות מכירת מוצרים, שוברים ושירותים ולרבות הענקת הנחות ושירותי ייעוץ ייקראו להלן וביחד: "השירותים".
המוצרים, השוברים, ההנחות והשירותים המוצעים לרכישה באתר ייקראו להלן וביחד: "המוצרים".
1.3. השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו מעת לעת לעמיתי המועדון, מעיד על קבלה, הבנה והסכמה לתנאים המפורטים להלן. עמיתי המועדון וכל משתמש אחר מתבקשים, אפוא, לקרוא אותם בקפידה.
1.4. תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה ("התקנון" או "תנאי השימוש", לפי העניין) יחולו על כל שימוש שיעשה המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו ובין החברה. תשומת הלב מופנית לכך שלחיצה על קישורים באתר עשויה להעביר את המשתמש באתר לאתרים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה, ללא מתן הודעה למשתמש, והשימוש באתרים אלה מוסדר באמצעות תקנונים אחרים. נוכח האמור, יש לקרוא גם את התקנונים של האתרים המשיקים לאתר החברה, ביניהם התקנונים הבאים:
– תקנון אתר יורם לימודים- https://yoram.walla.co.il/disclaimer
– תקנון אתר הפנאי- יותר מדוגם: http://dts.co.il/HtmlView/22042018-3
– תקנון אתר כוורת- https://www.caveret.org/terms_of_use
אתר הפנאי – יותר מדוגם וכן היישומון של אתר הפנאי ("אתר הפנאי") מופעלים על ידי חברת נולדג' פור אול בע"מ ("חברת נולדג") ונמצאים תחת אחריותה הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל או מתחולת תקנון אתר נולדג' על פעולות אחרות באתר, יחול תקנון אתר נולדג' על כל שימוש באתר הפנאי, ובכלל זה על כל רכישה דרכו, לרבות באמצעות הארנק הנטען ("תקנון נולדג").
1.5. אתר זה מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרי אינטרנט חיצוניים לאתר החברה. החברה איננה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת החברה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהג בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים החיצוניים כאמור, הוא על שיקול דעת ואחריות המשתמש בלבד.
1.6. האתר, השירותים ותנאי השימוש בו מוצעים למשתמשים בשלמותם וללא אפשרות שינוי (as is). משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא, לרבות גלישה בו או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים בו.
1.7. לתשומת לב המשתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application), בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
1.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן חד צדדי ולמשתמש לא תעמוד הזכות לפיצוי או סעד כלשהו בגין פעולה זו.
1.9. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, הפרעות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. עוד, ייתכנו שיבושים זמניים בפעולת האתר ובזמני התגובה שלו, בין היתר, בשל עבודות תחזוקה מתחייבות או עדכון נתוניו, או בשל ליקויים או תקלות בפעילות הספקים. הסכמה לתקנון האתר משמעה שלמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בגין תקלות או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתם וננקטו על ידם או מי מטעמם אמצעים סבירים למניעת האירועים הללו או לתיקונם.
1.10. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.
1.11. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד כמו כן לשון יחיד ורבים.
1.12. הכותרות בתקנון לשם הנוחות בלבד ואין בהן כדי לגרוע מהקבוע בתקנון.

2. המוצרים והשירותים המוצעים באתר
2.1. באתר ובאתר הפנאי מצויים מידע, הנחות מוצרים ושירותים המוצעים לעמיתי המועדון מטעם ספקים, בתי עסק, נותני שירותים, חברות שונות, יצרנים, יבואנים ומשווקים ("הספקים").
2.2. כל התקשרות בעסקה לרכישת מוצר או שירות או להזמנת מוצר או שירות מול הספקים על פי ההנחות המוצעות באתר או באמצעות אתר הפנאי נעשית בין המשתמש לבין הספק מציע המוצר או השירות. החברה אינה צד להתקשרות בין המשתמש לבין הספק, ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת המשתמש או הספק בהתחייבויות אשר נטל על עצמו במסגרת התקשרות כאמור.
2.3. הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים המוצעים או המפורסמים באתר ובאתר הפנאי, ובכלל זה לאספקתם, לאיכותם, לתקינותם, לטיבם, לעמידותם, לבטיחותם, להתקנתם (אם נדרשת), לתכולתם, ולהתאמתם לצרכי המשתמש או למפרט הטכני ולכל מצג המוצג באתר בקשר למוצרים ולשירותים. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל כל עניין הקשור, במישרין או בעקיפין, במוצרים ובשירותים.
2.4. אין בהצגתם של ההנחות, המידע, המוצרים, האתרים והשירותים באתר או באתר הפנאי משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופיים, תכונותיהם או טיבם של המוצרים או הספקים.
2.5. בהקשר זה, יצוין כי הספקים הם שחבים בחובות החלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהוצאו מכוחו.
2.6. המידע, ההנחות, השירותים והמוצרים באתר ובאתר הפנאי ניתנים לשימוש כפי שהם (as is) ואם יהיו זמינים (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונותיהם, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיו.
2.7. הצילומים באתר ובאתר הפנאי מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר או השירות הנרכש. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים הנוגעים להטבה יש לפנות ישירות לספקים הרלוונטיים.
2.8. לחברה, למי מטעמה ולספקים הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מההנחות, מהמוצרים ומהשירותים המוצעים באתר ובאתר הפנאי, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר או גובה ההנחות, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, בכפוף להוראות כל דין.
2.9. פניות בקשר עם המוצרים ייעשו למול הספקים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן. החברה תעשה מאמצים סבירים, לפי שיקול דעתה, לנסות לסייע למשתמש למצות את התלונות ולהגיע לפתרון משביע רצון מול הספקים.
2.10. ההנחות המוצעות באתר וכן המחירים המוצעים באתר הפנאי עבור מוצרים או שירותים אינם בהכרח הנמוכים ביותר לגבי מוצרים או שירותים דומים. באחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים טרם רכישתם.
2.11. למשתמש עשויה לעמוד האפשרות לקבל במקרים מסוימים הנחות באמצעות קודי קופון QR ("הקופונים") אשר יהיו זמינים באפליקציה בלבד. השימוש בקופונים יתבצע מול הספקים בלבד ולכל משתמש תעמוד הזכות לעשות שימוש יחיד בכל קופון. לחברה שיקול הדעת הבלעדי בקביעת מועדי העלאת הקופונים לאפליקציה וכן בקביעת משך תוקפם.

3. הזכות לבצע פעולות באתר
3.1. זכאי לעשות שימוש באתר יחיד המתקיימים בו אחד מהתנאים האלה:
3.1.1. יחיד שהוא עמית המועדון, בן זוגו ובני משפחתו.
3.1.2. יחיד בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר הונפק בישראל והנושא את שמו וסימלו של המועדון.
3.2. על אף האמור לעיל, ישנן הנחות אשר רק בעלי כרטיס אשראי של המועדון יהיו זכאים לקבל.
3.3. הזמנת מוצרים ושירותים ושימוש באתר הם הצהרה של המשתמש כי הוא עומד בתנאי סעיף ‎4.1 לתקנון זה.
3.4. על אף האמור לעיל, ולמען הסר ספק יובהר כי כל המשתמשים באתר, אפילו אם אינם עמיתי המועדון או בעל כרטיס האשראי כמוזכר בסעיף ‎4.1, כפופים להוראות תקנון זה.
3.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע, גם ממשתמשים העונים על הגדרת סעיף ‎4.1, לעשות כל שימוש באתר ובשירותים שמציע.

4. התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר ובשירותים
כל אדם העושה שימוש באתר מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
4.1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים.
4.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים.
4.3. הפצת דואר זבל (spam) או הצפת השרתים, באמצעותם מופעלים השירותים והאתר, בדואר זבל או בכל דואר אחר.
4.4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
4.5. לעשות כל שימוש בשירותים או באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניין רוחני אחרת של החברה, הספקים או כל גורם שהוא.
4.6. הצבת השירותים או כל חלק מהם או מהאתר בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), גלויה או סמויה והצבת קישור לעמודים המצויים בתוך האתר (ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר בלבד).
4.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר או לאתר מידע בשירותים או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים או הקוד בשירותים או באתר.
4.8. להפריע בכל דרך, לקטוע את השירותים או את פעילות האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לשירותים, לאתר או לרשת המחשבים המחוברת אליהם.
4.9. להעלות או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי.
4.10. לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים או באתר.

5. מדיניות פרטיות
5.1. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטי המשתמש, לרבות במידע אודות מקום הימצאו, בעת השימוש בשירותים ("מדיניות הפרטיות"). יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש, פועלת בהתאם להוראות כל דין ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
5.2. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שמוסר המשתמש, במהלך השימוש שעושה המשתמש באתר.
5.3. לשם הרשמה לקבלת מידע על הנחות, הטבות ומבצעים ייעודיים, המשתמש יתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיו. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר, שם מלא, מספר ת"ז או מספר אישי, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מגדר, כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד, פרטי כרטיס אשראי ותחומי התעניינות ("פרטי המשתמש"). יובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלה אם הוא אינו מעוניין בכך.
5.4. המשתמש מתיר לחברה לאסוף ולשמור את המידע כאמור בסעיפים ‏4.2 ולעשות בו שימוש עצמי כגון פילוח ושימושים סטטיסטיים שונים לצורך התאמת ההטבות שמציע האתר לאוכלוסיית המשתמשים בו.
5.5. כל הנתונים שימסור המשתמש לחברה באמצעות האתר יישמרו על ידי החברה על לפי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981. החברה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהו ללא אישורו של המשתמש מראש, למעט אם תחויב על פי כל דין או גוף מוסמך או בהתאם לכל דין.
5.6. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש על ידי הספקים וצדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר ואשר אינם בשליטתה של החברה. על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו ספק, אתר או גוף מסחרי.
5.7. החברה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח באופן מוחלט את מערכות המידע והתקשורת ולמנוע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים והמשתמש באתר מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה עקב חדירות כאמור.
5.8. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן SSL.
5.9. בכפוף להסכמת המשתמש, החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים הכוללים משלוח חומר שיווקי ופרסומי למשתמש לרבות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני, הודעות SMS, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית או כל אמצעי תקשורת אחר. המשתמש רשאי לבקש את הסרתו מהדיוור באמצעות פנייה באתר, והחברה תסירו לאלתר.

6. בעלות, שמירת זכויות וקניין רוחני

6.1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, ובכללן זכויות היוצרים, סימני המסחר, הפטנטים והסודות המסחריים, בקשר למידע והתוכן באתר זה, פרסומים, כתבות, עיצובים, יישומים, קבצים, תוכנות וכל חומר אחר, מוחשי או מופשט, המופיעים באתר הם בבעלות החברה על פי הקשר העניין ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, לאחסן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי באמור לעיל, או בחלק ממנו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. בכלל זה, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים.
6.2. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבינם. סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום באתר על ידי הספקים בבעלות הספקים ואין להשתמש בהם בלא הסכמתם.
6.3. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

7. שונות
7.1. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתמשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
7.2. רשימת הסניפים של הספקים יכולה להשתנות מעת לעת ומשכך מומלץ ליצור קשר עם הרשת או הסניף בטרם ההגעה למקום.
7.3. במקרה שבית המשפט מוסמך יפסוק כי הוראה מהוראות תנאי השימוש, בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, יתרת תנאי השימוש יישארו בתוקף מלא וההוראה כאמור תפורש ותיושם בהתאם לקבוע בחוק.
7.4. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד.
7.5. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.