תקנון האתר

תקנון האתר

תקנון אתר "יותר"
1. כללי
1.1. אתר www.yoter.co.il הינו אתר הבית של מועדון "יותר" של חברת א.ש.ל.ח. (2000) מיסוד האגודה למען החייל בע"מ ("האתר" ו"החברה", בהתאמה).

1.2 ייתכן כי חלק מהמודעות , שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג ' המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן :"Cookirs"). תפקיד ה-  Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקלת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפנייך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע .לתשובת ליבך , מוצע שתעשה כן , רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתוכנות באתר אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. למדיניות הפרטיות של Google ראה : http://www.google.com/intl/en/privacy. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל (ככל שלא מותקן Cookies של גוגל על מחשבך) וכן לשימוש במידע כאמור לעיל . 
1.3. באתר מופיע מידע הנוגע לפעילות החברה ומוצעים בו למכירה מוצרים ושירותים לרכישה מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים ("הספקים"). המוצרים והשירותים המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים- ספקים ובתי עסק, לרבות לגבי סוגי המוצרים והשירותים המוצעים, הכמות המוצעת למכירה באתר מכל מוצר/שירות וכיו"ב. החברה מאשרת גישה אל השירותים והמוצרים המוצעים באתר שבשליטתה ואל האתר עצמו, בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
1.4. תנאי השימוש הקבועים בתקנון זה ("התקנון" או "תנאי השימוש", לפי העניין) יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.5. האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא, לרבות גלישה באתר או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים באתר.
1.6. לשימת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application), בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך המשתמש/ת בלבד.
1.7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תנאי השימוש והן אשר תקבענה. 
1.8. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.

2. הזכות לבצע פעולות באתר
2.1. פעולות באתר. הינך זכאי לבצע פעולה באתר רק אם אתה עמית מועדון "יותר" ("עמית המועדון").
2.2. הצעות רכישה למטרות ביצוע רכישות באתר. רק מי שהינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר הונפק בישראל והנושא את שמו וסימלו של המועדון, רשאי להגיש הצעת רכישה למוצר או שירות באתר (כהגדרתה להלן), למטרת ביצוע עסקת רכישה באמצעות האתר ("עסקת רכישה"). 
2.3. תנאי מקדמי לביצוע עסקאות רכישה באתר. תנאי מקדמי לביצוע עסקאות רכישה הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המבצע, לעסקת הרכישה לגביה התחייב.
2.4. על אף האמור לעיל, ולמען הסר ספק יובהר, כי כל המשתמשים באתר, אפילו אם אינם עמיתי המועדון, יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
2.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מן המכירות ולהגיש הצעת רכישה בכפוף לתנאי שימוש אלו.

3. המוצרים והשירותים המוצעים באתר
3.1. באתר מידע וכן מוצרים ושירותים המוצעים למכירה לעמיתי המועדון מטעם הספקים.
3.2. כל התקשרות בעסקה או קשר לרכישת מוצר או שירות או להזמנת מוצר או שירות במסגרת האתר נעשית בין הרוכש או המזמין לבין הספק מציע המוצר או השירות. החברה אינה צד להתקשרות בין העמית הרוכש או המזמין לבין הספק, ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת העמית הרוכש או המזמין או הספק בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם במסגרת העסקה כאמור.
3.3. במקרים בהם קיים תקנון נוסף למוצר או שירות שונים, יהיה התקנון הנוסף תקנון קובע, בכל מקרה של סתירה בין האמור בו לבין האמור בתקנון זה.
3.4. לחברה או מי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מהמוצרים או השירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. 
3.5. המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם עפ"י מלאי המוצרים הקיים.

4. ביצוע פעולות באתר
4.1. הצעת רכישה יכול שתהיה למספר מוגבל או בלתי מוגבל של מוצרים ושירותים בכפוף למפורט באתר ולכמות המוצעת מן השירות/המוצר ("הצעת רכישה"). המערכת רושמת מספר סידורי נפרד לכל הצעת רכישה.
4.2. לאחר הגשת הצעת רכישה באתר, יינתן אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי לפיו פרטי ההצעה שהוגשה נקלטו במערכת, ואין המשמעות כי ההצעה נתקבלה ואושרה.
4.3. במהלך הגישה אל האתר או השימוש בו, תידרש למסור למערכת אינפורמציה מזהה ופרטים שונים לרבות – מספר ת.ז., שם, מס' טלפון, מס' פקס, כתובת, כתובת תא דואר אלקטרוני, תחומי התעניינות ונתונים נוספים. בעת ביצוע הצעת רכישה לשירותים או מוצרים או בעת הגישה לאתר המאפשר ביצוע התקשרות, כאמור, תידרש מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו. 
4.4. פרטי הפעולה באתר ופרטי ההצעה לרכישת מוצר או שירות באתר, לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), למחשב עיבוד הנתונים של האתר. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המועדון, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהווה ראיה לאמור בהן.
4.5. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה, למועדון "יותר", למי מטעמם או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.
4.6. עם הגשת הצעת רכישה ראשונה באמצעות האתר יקליד מבצע הפעולה סיסמא ושם משתמש והפרטים שנמסרו על ידו באתר יישמרו. בכל הצעת רכישה נוספת שתוגש בעתיד באמצעות שם המשתמש האמור בצירוף הסיסמא, יתבקש מבצע הפעולה לאשר פרטי כרטיס האשראי לחיוב, ופרטיו האישיים שנשמרו – כולם או חלקם – לרבות כתובת למשלוח המוצר או השירות שהוזמן וכיו"ב. 
4.7. כל העברת סיסמא או שם משתמש על ידך לאחר, אם תתבצע, הינה באחריותך הבלעדית. החברה או מי טעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או חיוב שייגרמו לך כתוצאה מהעברה כאמור. מובהר בזאת, כי תחויב בתשלום כל סכום כספי, לפי הזמנה שבוצעה באתר תוך שימוש בשם המשתמש שלך ובסיסמא שלך.
4.8. חיובך בגין עסקת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס האשראי מייד עם אישורה, בההתאם לתנאי התשלום והרכישה המפורטים ליד כל מוצר או שירות המוצעים באתר. התשלום יבוצע ישירות לספק. 
4.9. המוצרים או השירותים שבאתר יסופקו לך באחריות הספקים, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידך באתר, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.

5. ביטול עסקאות רכישה באתר 
5.1. המבצע באתר פעולה עסקת רכישה זכאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות לפיו. דמי ביטול הצעת הרכישה, אם קיימים, יפורטו לגבי כל מוצר או שירות באתר במידה ולא נקובים דמי הביטול בגין המוצר או השירות יעמדו אלה על השיעור הקבוע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
5.2. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה – תתבקש להחזיר את הנכס לחברה המציעה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. בתוך שבעה (7) ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
5.3. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה המציעה במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לה על כך.
5.4. החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל כל הצעת רכישה שהוגשה או עסקת רכישה שבוצעה באתר – אם נגמר מלאי המוצרים או השירותים לגביה, אם נמצא כי אינך עמית המועדון או בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי או מכל סיבה דומה אחרת. 
5.5. מוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של העמיתים ולא למטרות מסחריות או סיטונאיות ואינם ניתנים למכירה או להעברה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לכל צד שלישי שהוא. החברה רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הנך עלול לסחור בהם או להעבירם באופן אחר לצד שלישי, וזאת מבלי צורך לנמק את החלטתה או להודיע לך על כך מראש. החברה אף שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את עסקת הרכישה בנסיבות אלו.
5.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.6.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
5.6.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והחברות המציעות.
5.6.3. אם עשית שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
5.6.4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.
5.6.5. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות "יותר".
5.6.6. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

6. טעויות בפרטים
6.1. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי הצעת הרכישה ו/או המציע, בתיאור המוצר/השירות, ו/או בהדפסת המחיר, תנאי התשלום, תמונת המוצר או אחר או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה, שמורה לחברה הזכות לבטל הרכישה, בכפוף להוראות הדין; החברה או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות בהקלדת פרטי ההצעות כאמור. כן לא ישאו החברה או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטי ההצעה או פרטי המציע, כולם או חלקם, לא נקלטו במערכת או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו.
6.2. עוד מובהר בזאת, כי בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר או שירות ו/או תיאורו באתר לבין המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי ובספרי החברה – יקבע התיאור/המחיר המופיע במשרדי ובספרי החברה. מבצע הפעולה יהיה זכאי, במקרה כאמור, לקבלת מלוא התמורה ששולמה על ידו עבור המוצר/השירות.

7. אחריות למידע
7.1. התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך באתר.
7.2. המידע לגבי אותם מוצרים או השירותים נמסר על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים המופיעים באתר התחייבו כלפי החברה והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. מובהר ומפורש בזאת כי החברה או מי מטעמה אינם ערבים לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו. 
7.3. החברה או המועדון אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, בפרט או בכלל, במפורש או אחרת, לגבי: 
7.3.1. המידע והחומר המצוי באתר והנוגע למוצרים או שירותים המוצעים על ידי הספקים;
7.3.2. כל מוצר או שירות אשר הגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
7.3.3. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר או הקישורים האלקטרוניים ממנו.
7.4. אתר זה מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר החברה, ומהם. החברה איננה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת החברה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהג בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא על שיקול דעתך אחריותך בלבד.
7.5. תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של החברה. החברה אינה מתחייבת על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.
7.6. לחברה היכולת לפקח על השימוש באתר והיא רשאית לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין. לעמית שיירשם לאתר, יצטרף למועדון הוירטואלי ו/או יבצע הזמנה באמצעות האתר יישלח מעת לעת דוא"ל בדבר עדכונים בפעילות החברה, והצעות ומבצעים נוספים. עמית שאיננו מעוניין במשלוח הדוא"ל ו/או המסרונים יסמן בקשתו במקום המסומן לכך בתחתית הדוא"ל. 
7.7. כל הנתונים שימסור משתתף באתר לחברה ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי החברה, ויהוו נכס של החברה. ביקשה החברה לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי החוק. החברה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תשא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
7.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיימסר לה או באמצעות האתר לצרכים סטטיסטיים. 
7.9. החברה עשויה להעביר המידע שיימסר לה ו/או באמצעות האתר – כולו או חלק ממנו – על מנת לאפשר השלמת ביצוע העסקה ורכישת השירותים ו/או המוצרים באתר, לרבות לספקים, לחברות כרטיסי האשראי וכיו"ב.

8. בעלות, שמירת זכויות וקניין רוחני
8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד', קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
8.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
8.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
8.5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
8.6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב
8.7. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי הספקים המציעים מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותם ספקים ואין להשתמש בהם בלא הסכמתם.

9. פרטים נוספים
9.1. החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים מצידה על פי הסכם זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא תהיה מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.
9.2. באם מחמת כוח עליון נבצר מהחברה, מפעילי האתר או מי מטעמם, לנהל רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר באופן תקין, יהיו החברה, מפעילי האתר או מי מטעמם רשאים לבטל עסקאות רכישה. "כוח עליון" בסעיף זה – לרבות אירועים שאינם בשליטת החברה שימנעו או יעכבו קיום הפעולות או אספקת המוצרים או השירותים שבאתר, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.
9.3. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קילקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה, מכל סיבה שהיא, או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
9.4. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.5. האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע.
9.6. תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב-יפו 
9.7. במקרה שהוראה מהוראות תנאי השימוש, או יישומה בהתאם לתנאי השימוש, הופך או מוצהר על ידי בית משפט מוסמך כבלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, יתרת תנאי השימוש יישארו בתוקף מלא ואותה הוראה כאמור תפורש, תיושם ותהא תקפה ככל שהחוק מאפשר זאת, ובמידה המירבית שהחוק מאפשר זאת, בהתאם לתוכן אותה הוראה. 
9.8. הנל מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, ומצהיר על הסכמתך להשתמש באתר בכפוף להם, שאם לא אסור לך לעשות כל שימוש באתר.
9.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנהלת המועדון שומרת לעצמה הזכות שלא לאשר הצעה ו/או לגרום לביטול עיסקה אם אזל המלאי אצל הספק ו/או בהעדר זכאות למזמין.